Toxic: Alles unter Kontrolle

Back to top

NIEUWE SZW-lijst eerste halfjaar 2020

Back to top
13 Januar 2020

Nieuwe SZW-lijst geldig voor het eerste halfjaar 2020 is verschenen. Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

–door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,

en/of

–door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

* Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen). 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Er is niets veranderd alleen een naamswijziging mbt dichloorethaan.

Download de lijst